Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 804 výsledkov
...
FS - 12/2019
Dátum publikácie: 23. 12. 2019
Číslo: MF/020541/2019-2974
MF SR v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri príprave investícií a projektov investičného charakteru na základe § 19a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej...
FS - 12/2019
Dátum publikácie: 19. 12. 2019
Číslo: MF/014842/2019-732
MF SR uverejňuje vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú prílohou vyhlášky Ministerstva financií...
FS - 12/2019
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Číslo: MF/020133/2019-1411
Metodické usmernenie vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z., medzinárodne uznávaných audítorských štandardov najmä z Medzinárodných štandardov pre profesionálnu prax interného auditu...
FS - 12/2019
Dátum publikácie: 5. 12. 2019
Číslo: MF/014649/2019-731
Problematika: daňová
Na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty účinného od 1. 1. 2020 vydalo MF SR poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou...
FS - 12/2019
Dátum publikácie: 4. 12. 2019
Číslo: MF/019394/2019-731
Problematika: daňová
Ministerstvo financií SR vydalo na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto...
FS - 11/2019
Dátum publikácie: 30. 11. 2019
Číslo: MF/015223/2019-74
Problematika: účtovníctva
Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti k výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené