Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 467 výsledkov
...
Právny stav od: 14. 7. 2020
Cieľom zákona je prijatie mimoriadnych opatrení, ktoré umožnia pokračovať v konaniach, v ktorých bolo pozastavené plynutie lehôt z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich s...
Právny stav od: 8. 7. 2020
Pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2020 sa vychádzalo z údajov a prognóz, ktoré nepredpokladali vznik a negatívne dôsledky pandémie COVID-19. Účelom zákona je preto prijať...
Právny stav od: 18. 5. 2020

Cieľom zákona je umožniť oceniť aj mimoriadne významné aktivity osobností pôsobiacich v humanitárnej oblasti za ich výnimočnú záslužnú činnosť v tejto oblasti.

Právny stav od: 24. 6. 2020
Cieľom zákona je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19.
Právny stav od: 4. 6. 2020
Vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 a súvisiacu krízu v oblasti verejného zdravia, epidemiologický vývoj ochorenia, ako aj dodatočné zdroje, ktoré členské štáty Európskej únie,...
Právny stav od: 4. 6. 2020
Zákon prináša technické úpravy v súvislosti s vydávaním povolení na prevádzkovanie epidemiologických ambulancií. Zákonom sa upravujú podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady...
Právny stav od:
Zákonom sa má zabezpečiť nárok na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení škôl, budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť z dôvodu...
Právny stav od:
Cieľom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej...
Právny stav od: 4. 6. 2020
Cieľom zákona je zmiernenie negatívnych dopadov obmedzení súvisiacich s opatreniami proti pandémii choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v Slovenskej republike. Zákonom sa...
Právny stav od: 28. 5. 2020
Zákon sa predkladá z dôvodu potreby zavedenia právnej úpravy v SR na poskytnutie a správu záruk na základe Nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 z 19.mája o zriadení európskeho nástroja...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené