Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 333 výsledkov
...
Právny stav od: 24. 4. 2019
Primárnym cieľom zákona je vytvorenie legislatívnych predpokladov pre riadne fungovanie Európskej prokuratúry a efektívny výkon jej právomoci na území SR, ako aj legislatívnych...
Právny stav od: 24. 4. 2019
Cieľom zákona je vhodné vyváženie právnej úpravy z pohľadu verejného záujmu a záujmov partnerov verejného sektora. Zákon čiastočne zredukoval objem možných administratívnych záťaží...
Právny stav od: 4. 4. 2019
Zákonom sa upravuje oblasť pracovno-sociálna, kontrola životných a pracovných podmienok na námornej lodi, dĺžka trvania služby a čas odpočinku, aké doklady a v akom jazyku musia...
Právny stav od: 24. 4. 2019
Základným cieľom zákona je transponovať do zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých...
Právny stav od: 24. 4. 2019
Zákon je v zásade druhou fázou, počas ktorej sa uskutočnia zmeny v príslušných ustanoveniach v II. pilieri. Zákonom sa ustanovuje aj jednotný vzor výpisu z osobného dôchodkového...
Právny stav od: 18. 4. 2019
Cieľom zákona je efektívne vyriešenie problému vedenia niektorých exekúcií, v ktorých nedochádza k exekvovaniu majetku povinného a ani k zastaveniu exekúcie napriek tomu, že...
Právny stav od: 18. 4. 2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Právny stav od: 23. 4. 2019
Inštitút detencie bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený v rámci rekodifikácie trestného práva s účinnosťou od 1. januára 2006. Ide o taký druh ochranného...
Právny stav od: 24. 4. 2019
Cieľom zákona je upraviť podmienky pre podporu nájomných bytov obstarávaných právnickými osobami a podmienky pre podporu dlhodobého ubytovávania, ktorým sa okrem iného podporuje...
Právny stav od: 8. 3. 2019
Cieľom zákona je zvýšenie príplatku k dôchodku pre oprávnené osoby v zmysle § 2 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov z...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené