Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 421 výsledkov
...
Právny stav od: 27. 9. 2019
Podľa novej právnej úpravy profesionálny športovec bude môcť vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní...
Právny stav od: 5. 12. 2019

Snahou novej právnej úpravy je vyriešiť spoločensky nežiadúce otázky pri výkone správy bytového fondu a prispieť k zdravej finančnej kondícií bytových domov na Slovensku.

Právny stav od: 27. 9. 2019

Cieľom zákona je zmierniť dopady globálneho problému plytvania potravinami.

Právny stav od: 27. 9. 2019
Cieľom zákona je rozšíriť účely vysielania ozbrojených síl v rámci plnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zákonom sa precizujú ustanovenia...
Právny stav od: 27. 9. 2019
Cieľom zákona je zabezpečiť spomaľovanie spotreby, resp. lepšieho využívania zdrojov, aby bolo chránené životné prostredie a zároveň sprístupniť kozmetické výrobky aj sociálne...
Právny stav od: 27. 9. 2019
Cieľom zákona je doplniť do Trestného zákona skutkovú podstatu nového trestného činu - Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho...
Právny stav od: 27. 9. 2019
Cieľom zákona je ustanoviť zavedenie výkonov vo verejnom záujme vo verejnej osobnej lodnej doprave, zavedenie verejného dopravcu vykonávajúceho pravidelnú vnútroštátnu verejnú...
Právny stav od: 27. 9. 2019

Cieľom zákona je zrušiť vyplácanie platu poslancom Národnej rady Slovenskej republiky po skončení ich mandátu v dôsledku právoplatného odsúdenia za spáchanie trestného činu.

Právny stav od: 27. 9. 2019
Podľa novely zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky by v prípade, že prezident po skončení výkonu jeho funkcie začne...
Právny stav od: 27. 9. 2019
Základným novej právnej úpravy je odstránenie aplikačných problémov a zjednodušenie uplatňovania právnej úpravy v praxi, flexibilnejšie nastavenie niektorých inštitútov a...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené