Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 46 427 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011
Po rodičovskej dovolenke nastúpila zamestnankyňa do práce od 1. 6. 2019. Zostatok minuloročných dovoleniek ku dňu nástupu po RD bol 91 dní. Z týchto vyčerpá do 31. 12. 2019 73 dní....
Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Podľa novely zákona o zdravotnom poistení si zdravotné poisťovne môžu vyberať poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov do výšky 10 €. Je zaplatený poplatok za vydanie výkazu...
Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Fyzická osoba podnikajúca v cestnej doprave mala živnosť a bola tiež zapísaná v obchodnom registri. Živnosť zrušila 1. 4. 2019 a následne odovzdala licencie na prevádzkovanie...
Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Musí mať ekonomický zástupca riaditeľa školy prvú atestáciu?

Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 6. 2013

Môže subjekt verejnej správy refundovať výdavok za tovar alebo službu svojmu zamestnancovi, ak účtovný doklad znie na meno zamestnanca?

Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2015

Akým spôsobom má subjekt verejnej správy postupovať, ak má zámer obstarania tovarov alebo služieb bez porušenia rozpočtových pravidiel?

Dátum publikácie: 22. 1. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010
V procese zlúčenia 100 % matky s dcérskou účtovnou jednotkou vznikol pri ocenení majetku dcérskej ÚJ reálnou hodnotou rozdiel na účte 416 cca 600 tis. €. Materská ÚJ sa rozhodla...
Dátum publikácie: 22. 1. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 12. 2019
Obec a VÚC počas trvania rozpočtového provizória hospodári od 1. januára nasledujúceho rozpočtového roka podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, t. j. podľa...
Dátum publikácie: 22. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 8. 2005
Zahraničná osoba, ktorá má na území SR zriadenú organizačnú zložku, ktorá je aj stálou prevádzkarňou, rozhodla o zrušení organizačnej zložky aj stálej prevádzkarne. K akému dátumu...
Dátum publikácie: 22. 1. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 2. 2017

Cez aký portál sa má otvoriť, vyplniť a poslať formulár pre zaslanie „Konečného užívateľa výhod“?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené