Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 45 590 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Účtovná jednotka účtuje o DPH, ak je zdaniteľnou osobou, ktorá je registrovaná ako platiteľ dane. Predmetom dane je dodanie tovaru za protihodnotu, poskytnutie služby za...
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2004
Zastupiteľstvo schválilo mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi na určitú dobu. Počas tejto doby kontrolór čerpá dovolenku. V mesiaci, kedy je čerpaná dovolenka, má byť odmena...
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Aký je vekový strop pedagogického zamestnanca podľa novoprijatého zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorý bude účinný od 1. 9. 2019, prípadne aké sú možnosti a spôsob...
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Do ktorej platovej triedy má byť zaradená opatrovateľka na obci? Zamestnankyňa má opatrovateľský kurz a vzdelanie stredné bez maturity. Mala by mať ešte nejaký špeciálny kurz a...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ako správne účtovať o stravnom na zahraničnej služobnej ceste? Má sa účtovať do nákladov len výška krátenia, ak bolo poskytnuté stravné, ktoré si musel hradiť zamestnanec...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Konateľ ukončí pracovný pomer vo firme 30. 6. 2019, ale výkon funkcie konateľa bude naďalej vykonávať bez nároku na mzdu/odmenu. Je a naďalej aj bude mu poskytované firemné vozidlo...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Slovenská s. r. o. ako poskytovateľ licencie uzatvorila licenčnú zmluvu podľa zákona č. 185/2015 s českou s. r. o., ktorá nemá na Slovensku zriadenú prevádzku. V predmete zmluvy je...
Právny stav od: 31. 5. 2019
S cieľom zabezpečiť súlad súčasnej právnej úpravy určovania dôchodkového veku s ústavou sa upravuje najvyšší dôchodkový vek v štyroch úrovniach diferencovaných v závislosti od...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Ak bude zamestnávateľ vyplácať v májovej mzde 2019 13. plat, po novele už nie celý funkčný (priemerný) plat, ale najmenej 500 eur pri zamestnancovi na plný úväzok, aká suma...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Učiteľka MŠ je zamestnaná na dobu neurčitú. V roku 2019 pracovala do 10. 1. 2019 a od 11. 1. 2019 bola práceneschopná až do 9. 6. 2019. Ako jej má zamestnávateľ vypočítať dovolenku...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené