Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 46 748 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: JUDr. Marek Valachovič PhD.
Medzi charakteristické znaky výkonu správy domu formou správcu realizované podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení je, že správca...
Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: JUDr. Marek Valachovič PhD.
Niektorí autori vo svojich článkoch konštatujú, že v procese dobrovoľnej dražby, ktorá je súkromnoprávneho charakteru neexistuje žiadny verejný subjekt, ktorý by osvedčoval...
Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018
Obchodná spoločnosť vytvorila eshopové riešenia, ktoré bude predávať formou licencií (mesačné platby za používanie). Budú tieto jej príjmy spadať do patent boxu s možnosťou...
Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Združenie pre lepšiu správu bytových domov sa v rámci svojej činnosti pravidelne dopytuje u kompetentných orgánov verejnej moci na riešenia otázok, ktoré správcov a spoločenstvá...
Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ak s. r. o. nemala v roku 2018 priaznivý pomer medzi vlastným imaním a záväzkami, môže účtovať zápisom 413/365?

Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Občianske združenie má k dispozícii zmluvu o amatérskom vykonávaní športu uzatvorenú podľa § 47 zákona o športe. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 21. 11. 2019 do 30. 6. 2021...
Dátum publikácie: 20. 2. 2020

Výber z otázok členov Združenia pre lepšiu správu bytových domov z časopisu Zlepšovák správcu bytových domov č. 6-7/2019.

Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Fyzická osoba nepodnikateľ predala byt do 5 rokov od nadobudnutia. V roku 2013 nadobudla byt ako podiel v bytovom družstve - vlastníkom bolo bytové družstvo. Do osobného...
Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002
Zamestnanec pracoval na základe pracovnej zmluvy na dobu určitú od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2019. V januári 2019 čerpal 8. a 17. 1. 2019 dva dni starej dovolenky. Požiadal o skončenie...
Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Zamestnanec má u zamestnávateľa 9 rokov pracovný pomer. Od 1. 9. 2019 nebude spĺňať kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej funkcie z dôvodu platnosti nového zákona o...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené