Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 49 087 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR
Právny stav od: 1. 10. 2020
Návrhom na zápis sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku...
Dátum publikácie: 14. 8. 2020
Autor: JUDr. Ing. Viera Fraňová
Právny stav od: 1. 1. 2008
Banka poskytla obci na základe Zmluvy o „municipálnom úvere Univerzal“ finančné prostriedky vo výške 90 000 € na obdobie 10 rokov. Banka previedla plnú hodnotu poskytnutých...
Dátum publikácie: 14. 8. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 7. 2014
Súčasťou príspevkovej organizácie, zriadenej mestom, je aj mestská knižnica. Vedúca zamestnankyňa požiadala o preradenie na inú prácu podľa svojho želania.1. Má zamestnanec nárok...
Dátum publikácie: 14. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Zamestnankyňa použila 30 kreditov na druhú atestáciu. Vykonaním atestácie nemôže byť preradená do vyššej triedy, lebo nie je splnená podmienka 5 rokov od uznania prvej atestácie....
Dátum publikácie: 14. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 15. 10. 2014
Je predmetom dane prestrešenie na benzínových pumpách, spojené pilótami so zemou, kde sa tankuje benzín a nafta?Je predmetom dane klasická drevená stodola (humno) - iba z dosák a...
Dátum publikácie: 13. 8. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Má zamestnávateľ vyhotoviť dodatok k pracovnej zmluve, ak zamestnanec vykonáva prácu v mieste bydliska počas koronavírusu?

Dátum publikácie: 13. 8. 2020
Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D
Právny stav od: 1. 1. 2020
Predmetom článku je situácia, kedy v priebehu konania alebo po jeho skončení vo forme rozhodnutia vo veci samej, teda stavebného povolenia (resp. územného rozhodnutia), žiadateľ...
Dátum publikácie: 13. 8. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008
Môže organizácia poskytnúť čerpanie zo sociálneho fondu, ktoré má určené na nákup mikulášskych balíčkov pre dohodárov, na ktorých sa netvorí sociálny fond, alebo len pre...
Dátum publikácie: 13. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Vedúci zamestnanec (riaditeľ ekonomického oddelenia) je poverený výkonom funkcie vedúceho zamestnanca (kvestora), ktorý je na vyššom stupni riadenia, od 1. 1. 2020 na dobu...
Dátum publikácie: 13. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Rozpočtová organizácia postupuje pri odmeňovaní podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ako má postupovať pri poskytovaní príplatkov...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené