Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 626 výsledkov
...
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: JUDr. Imrich Fekete, CSc., Mgr. Andrej Fekete
Záväzkový vzťah je solidárny, ak má niekoľko dlžníkov splniť dlh tomu istému veriteľovi a veriteľ môže požadovať od každého dlžníka celé plnenie (pasívna solidarita), alebo ak má...
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Mgr. Marián Mészáros
Problematika pracovného času a doby odpočinku je upravená v tretej časti Zákonníka práce1) a problematika prekážok v práci zase v piatej časti Zákonníka práce. Avšak márne by sme v...
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Nájem je v občanském zákoníku upraven v ustanovení § 2201 – § 2325. V otázkách nájmu je vždy především uváděno, že pojmovými znaky nájmu je přenechání věci jiné osobě, a to dočasně...
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Mgr. Andrej Kostroš
Inštitút poškodeného zastáva v našom právnom poriadku veľmi dôležité miesto. Aj keď sa jeho postavenie môže javiť ako jednoznačné, v skutkových reáliách jednotlivých prípadov to...
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: JUDr. Zuzana Takácsová
Autorka sa zamýšľa nad možnosťou posudzovať inkorporačné doložky, ktorými sa do zmluvných vzťahov inkorporujú dojednania o zmluvnej pokute (odstupnom), upravené v katalógoch a...
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: JUDr. Marek Kordík, LL. M. PhD., Mgr. Ing. František Vojtuš
Autori v prvej časti príspevku rozoberajú súčasný stav právnej úpravy vo vzťahu k možnosti kontroly výkonu rozhodnutia súdu elektronickými prostriedkami v trestnom konaní. Osobitne...
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Tomas-Buchta-phd
Článok analyzuje vybrané právne otázky týkajúce sa Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Venuje sa najmä právnej povahe dohody, časovému rozsahu pôsobnosti,...
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Bc. Lukáš Tomaš
Autor v predkladanom príspevku analyzuje charakter (povahu) pôsobností, ktorými na jednotlivých úsekoch verejnej správy disponuje slovenská územná samospráva. V tejto časti článku...
...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené