Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 142 výsledkov k 1. 6. 2020
Rozbaliť341/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť462/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť114/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí
Rozbaliť444/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť372/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť371/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť127/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť10/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Rozbaliť392/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
Rozbaliť207/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
Rozbaliť196/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
Rozbaliť194/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
Rozbaliť174/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.
Rozbaliť258/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Rozbaliť461/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
Rozbaliť423/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru
Rozbaliť281/2013 Sb. - Zákon, který se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
Rozbaliť425/2012 Sb. - Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance
Rozbaliť301/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené