Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 237 výsledkov k 26. 5. 2020
Rozbaliť107/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 248 - změna usnesení č. 214 vyhlášeného pod číslem 84/2020 Sb. k prodloužení platnosti Schengenských víz
Rozbaliť27/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Rozbaliť74/2019 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Rozbaliť225/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
Rozbaliť387/2009 Sb. - Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem
Rozbaliť369/1999 Sb. - Doplnění sdělení o Evropské chartě místní samosprávy
Rozbaliť341/1999 Sb. - Oprava sdělení o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Rozbaliť181/1999 Sb. - Evropská charta místní samosprávy
Rozbaliť163/1999 Sb. - Evropské dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN)
Rozbaliť113/1999 Sb. - Usnesení č. 2/99 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim o změně přílohy I Úmluvy o společném tranzitním režimu
Rozbaliť112/1999 Sb. - Usnesení č. 1/99 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim, kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy o společném tranzitním režimu
Rozbaliť66/1999 Sb. - Přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě
Rozbaliťr1/c102/1998 Sb. - Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 287/1998 Sb.
Rozbaliť287/1998 Sb. - Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky
Rozbaliť265/1998 Sb. - Protokol o o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími
Rozbaliť242/1998 Sb. - Šestý protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
Rozbaliť221/1998 Sb. - Evropská úmluva o poskytování informací o cizím právu a Dodatkový protokol k Úmluvě
Rozbaliť200/1998 Sb. - Protokol týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími
Rozbaliť186/1998 Sb. - Doplnění sdělení č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Rozbaliťr1/c31/1998 Sb. - Redakční sdělení o opravě chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1998 Sb
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené