Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 54 výsledkov k 12. 8. 2020
Rozbaliť5/2020 Sb. - Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
Rozbaliť330/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
Rozbaliť225/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu návrhu na zrušení § 23a č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Rozbaliť98/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť472/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
Rozbaliť453/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
Rozbaliť326/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť379/2016 Sb. - Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky
Rozbaliť255/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť229/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
Rozbaliť228/2015 Sb. - Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
Rozbaliť227/2015 Sb. - Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
Rozbaliť226/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
Rozbaliť225/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
Rozbaliť224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií
Rozbaliť134/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.
Rozbaliť288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
Rozbaliť69/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Rozbaliť59/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
Rozbaliť257/2012 Sb. - Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené