Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 751 výsledkov k 20. 11. 2019
...
Rozbaliť388/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
Rozbaliť387/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Rozbaliť386/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť385/2019 Z. z. - Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť384/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť383/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť382/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Rozbaliť381/2019 Z. z. - Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Rozbaliť380/2019 Z. z. - Novela Zákonníka práce
Rozbaliť379/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
Rozbaliť378/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť377/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Rozbaliť376/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť375/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Rozbaliť374/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť373/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Rozbaliť372/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Rozbaliť371/2019 Z. z. - Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
Rozbaliť370/2019 Z. z. - Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Rozbaliť369/2019 Z. z. - Novela zákona, o správe daní (daňový poriadok)
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené