Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 971 výsledkov k 8. 7. 2020
...
Rozbaliť189/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 117/2020 Z. z.
Rozbaliť188/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov
Rozbaliť187/2020 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť186/2020 Z. z. - Novela nariadenia vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť185/2020 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Poľana
Rozbaliť184/2020 Z. z. - Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť183/2020 Z. z. - Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
Rozbaliť182/2020 Z. z. - Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
Rozbaliť180/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Rozbaliť179/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
Rozbaliť178/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
Rozbaliť177/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
Rozbaliť176/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka
Rozbaliť175/2020 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta
Rozbaliť174/2020 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima
Rozbaliť172/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť171/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť170/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
Rozbaliť169/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zmene článku 1 k Dohode o činnosti slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky
Rozbaliť168/2020 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené