Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 672 výsledkov k 16. 11. 2019
...
Rozbaliť366/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
Rozbaliť361/2019 Z. z. - Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
Rozbaliť360/2019 Z. z. - Novela zákona o podpore práce s mládežou
Rozbaliť359/2019 Z. z. - Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
Rozbaliť354/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
Rozbaliť351/2019 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Rozbaliť350/2019 Z. z. - Vyhláška o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia
Rozbaliť346/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o konsolidácii ekonomických vzťahov
Rozbaliť345/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2019 č. 2/2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
Rozbaliť344/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Rozbaliť343/2019 Z. z. - Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť342/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami a obchodníkmi s cennými papiermi
Rozbaliť341/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a finančného poradcu
Rozbaliť340/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
Rozbaliť339/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovnej únie pozostávajúcich z Desiateho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovnej únie, Druhého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovnej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru
Rozbaliť337/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva
Rozbaliť336/2019 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Dohody medzi SR a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci
Rozbaliť335/2019 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
Rozbaliť334/2019 Z. z. - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť333/2019 Z. z. - Novela nariadenia vlády o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené