Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 629 výsledkov k 14. 10. 2019
...
Rozbaliť296/2019 Z. z. - Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
Rozbaliť294/2019 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien k Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
Rozbaliť292/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
Rozbaliť290/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
Rozbaliť289/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020
Rozbaliť286/2019 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
Rozbaliť285/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 200. výročia vymenovania A. Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa
Rozbaliť284/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.
Rozbaliť283/2019 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020
Rozbaliť281/2019 Z. z. - Novela zákona o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
Rozbaliť280/2019 Z. z. - Novela zákona o sociálnych službách
Rozbaliť279/2019 Z. z. - Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Rozbaliť277/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení o výkazoch predkladaných DDS na účely poskytovania informácií NBS a európskym orgánom dohľadu
Rozbaliť276/2019 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Rozbaliť275/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú druhy výrobkov obranného priemyslu pre všeobecnú transferovú licenciu
Rozbaliť274/2019 Z. z. - Vyhláška o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Rozbaliť273/2019 Z. z. - Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
Rozbaliť272/2019 Z. z. - Novela nariadenia o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármii
Rozbaliť271/2019 Z. z. - Novela nariadenia o používaní profesijných titulov viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Rozbaliť270/2019 Z. z. - Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené