Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 4 005 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť411/2019 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
Rozbaliť405/2019 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť403/2019 Z. z. - Opatrenie o preukaze asistenta sčítania
Rozbaliť400/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca
Rozbaliť395/2019 Z. z. - Zákon o občianskych preukazoch
Rozbaliť388/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
Rozbaliť385/2019 Z. z. - Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom
Rozbaliť371/2019 Z. z. - Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
Rozbaliť370/2019 Z. z. - Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Rozbaliť367/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory daňových a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
Rozbaliť361/2019 Z. z. - Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
Rozbaliť353/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru
Rozbaliť350/2019 Z. z. - Vyhláška o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia
Rozbaliť347/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
Rozbaliť337/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva
Rozbaliť334/2019 Z. z. - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť324/2019 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
Rozbaliť310/2019 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu športu
Rozbaliť302/2019 Z. z. - Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
Rozbaliť299/2019 Z. z. - Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené