Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 52 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť620/2007 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Rozbaliť264/2006 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
Rozbaliť177/2004 Z. z. - Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov
Rozbaliť266/2003 Z. z. - Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť143/2003 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov
Rozbaliť755/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
Rozbaliť747/2002 Z. z. - Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov, distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov a poskytovanie systémových služieb
Rozbaliť746/2002 Z. z. - Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien pre regulovaný subjekt, ktorého distribúcia a dodávka elektriny odberateľom v roku t-1 bola nižšia ako 1 500 000 MWh, a pre regulovaný subjekt, ktorého preprava a rozvod zemného plynu odberateľom v roku t-1 bola nižšia ako 100 000 000 m3
Rozbaliť607/2002 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv
Rozbaliť549/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov
Rozbaliť548/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného odberateľa
Rozbaliť542/2002 Z. z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku
Rozbaliť258/2001 Z. z. - Zákon o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov
Rozbaliť124/2001 Z. z. - Vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave
Rozbaliť243/1999 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov
Rozbaliť175/1999 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
Rozbaliť326/1997 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Rozbaliť191/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov
Rozbaliť160/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach pri vzájomnom započítavaní pohľadávok podnikateľov
Rozbaliť591/1992 Zb. - Zákon České národní rady o cenných papírech
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.