Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 618 výsledkov k 7. 7. 2020
...
Rozbaliť163/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište
Rozbaliť162/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová
Rozbaliť161/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo
Rozbaliť159/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky
Rozbaliť74/2020 Z. z. - Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť434/2019 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika
Rozbaliť205/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti
Rozbaliť150/2019 Z. z. - Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť384/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
Rozbaliť382/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
Rozbaliť329/2018 Z. z. - Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov s komentárom
Rozbaliť305/2018 Z. z. - Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
Rozbaliť284/2018 Z. z. - Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
Rozbaliť216/2018 Z. z. - Zákon o rybárstve
Rozbaliť200/2018 Z. z. - Vyhláška o nebezpečných látkach pri mimoriadnom zhoršení vôd
Rozbaliť106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť96/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete
Rozbaliť353/2017 Z. z. - Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
Rozbaliť251/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore
Rozbaliť69/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené