Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 150 výsledkov k 22. 10. 2019
Rozbaliť227/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
Rozbaliť114/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov
Rozbaliť102/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia
Rozbaliť101/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
Rozbaliť100/2018 Z. z. - Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej, z prírodnej minerálnej a z pramenitej vody
Rozbaliť99/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany
Rozbaliť98/2018 Z. z. - Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia
Rozbaliť97/2018 Z. z. - Novela vyhlášky o kvalite, kontrole, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane
Rozbaliť247/2017 Z. z. - Vyhláška o kvalite, kontrole, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
Rozbaliť53/2016 Z. z. - Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov
Rozbaliť283/2016 Z. z. - Novela vyhlášky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
Rozbaliť123/2016 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády č. 8/2016 Z. z.
Rozbaliť208/2014 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
Rozbaliť400/2013 Z. z. - Oznámenie o zrušení výnosu upravujúcom prídavné látky v potravinách
Rozbaliť309/2012 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
Rozbaliť308/2012 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na kvalitu vody na prírodnom a umelom kúpalisku
Rozbaliť544/2011 Z. z. - Novela vyhlášky o prevencii a kontrole prenosných ochorení
Rozbaliť509/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie
Rozbaliť487/2011 Z. z. - Vyhláška o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené