Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 24 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť547/2005 Z. z. - Zákon o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy
Rozbaliť130/2005 Z. z. - Zákon o vojnových hroboch
Rozbaliť726/2004 Z. z. - Zákon o odškodnení osôb z rokov 1948 až 1954 z vojenských táborov nútených prác
Rozbaliť579/2004 Z. z. - Zákon o záchrannej zdravotnej službe
Rozbaliť578/2004 Z. z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
Rozbaliť377/2004 Z. z. - Zákon o ochrane nefajčiarov
Rozbaliť166/2003 Z. z. - Zákon o ochrane pred odpočúvaním
Rozbaliť221/2001 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú opatrenia pri narodení, úmrtí a nezvestnosti
Rozbaliť305/1999 Z. z. - Zákon o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do koncentračných táborov
Rozbaliť270/1995 Z. z. - Zákon o štátnom jazyku SR
Rozbaliť296/1992 Zb. - Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Rozbaliť480/1991 Zb. - Zákon o dobe neslobody
Rozbaliť308/1991 Zb. - Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
Rozbaliť23/1991 Zb. - Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Rozbaliť92/1963 Zb. - Vyhláška ministra vnútra, ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody
Rozbaliť28/1950 Zb. - Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch za rok 1949 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
Rozbaliť206/1949 Zb. - Nariadenie o sociálnom zaopatrení československých občanov bývajúcich v cudzine.
Rozbaliť208/1948 Zb. - Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic.
Rozbaliť138/1947 Zb. - Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech.
Rozbaliť255/1946 Zb. - Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené