Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 125 výsledkov k 17. 9. 2019
Rozbaliť213/2019 Z. z. - Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
Rozbaliť426/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách
Rozbaliť420/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o leteckých dopravných službách
Rozbaliť252/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej
Rozbaliťr1/c68/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 185/2011 Z. z.
Rozbaliť185/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa
Rozbaliť45/2011 Z. z. - Zákon o kritickej infraštruktúre
Rozbaliť21/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva
Rozbaliť513/2009 Z. z. - Zákon o dráhach
Rozbaliť462/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (CEATS) a Zvláštnej dohody o uplatnení čl. 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (CEATS)
Rozbaliť477/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 19. januára 2005 č. 79/M-2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva
Rozbaliť44/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o leteckých dopravných službách
Rozbaliť620/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o leteckých dopravných službách
Rozbaliťr1/c175/2006 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 398/2006 Z. z.
Rozbaliť398/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o delegovaní zodpovednosti za poskytovanie letových prevádzkových služieb a o prevádzke Medzinárodného letiska Užhorod
Rozbaliť266/2006 Z. z. - Nariadenie o bezpečnosti lietadiel používajúcich letiská na území SR
Rozbaliť57/2006 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky pri preprave rádioaktívnych materiálov
Rozbaliť661/2005 Z. z. - Nariadenie o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve
Rozbaliť22/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva
Rozbaliť387/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri predchádzaní činom nezákonného zasahovania do činnosti civilného letectva vo vzájomnom vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené