Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 176 výsledkov k 22. 10. 2019
Rozbaliť290/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
Rozbaliť246/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Rozbaliť244/2019 Z. z. - Vyhláška o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
Rozbaliť155/2019 Z. z. - Novela zákona o vysokých školách
Rozbaliť124/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o
Rozbaliť123/2019 Z. z. - Novela vyhláška o kreditovom systéme štúdia
Rozbaliť95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
Rozbaliť74/2019 Z. z. - Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Rozbaliť270/2018 Z. z. - Novela zákona o vysokých školách
Rozbaliť269/2018 Z. z. - Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
Rozbaliť198/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2018/2019
Rozbaliť50/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia
Rozbaliť18/2016 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
Rozbaliť241/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2017/2018
Rozbaliť181/2015 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2016/2017
Rozbaliť227/2013 Z. z. - Oznámenie o ustanovení sumy školného na akademický rok 2014/2015
Rozbaliť458/2012 Z. z. - Vyhláška o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami
Rozbaliť456/2012 Z. z. - Vyhláška o centrálnom registri evidencie publikačnej a umeleckej činnosti
Rozbaliť249/2012 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume maximálneho školného na akademický rok 2013/2014
Rozbaliťr1/c88/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 250/2011 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené