Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 99 výsledkov k 2. 7. 2020
Rozbaliť179/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
Rozbaliť246/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Rozbaliť244/2019 Z. z. - Vyhláška o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
Rozbaliť95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
Rozbaliť74/2019 Z. z. - Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Rozbaliť50/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia
Rozbaliť241/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2017/2018
Rozbaliť181/2015 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2016/2017
Rozbaliť458/2012 Z. z. - Vyhláška o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami
Rozbaliť456/2012 Z. z. - Vyhláška o centrálnom registri evidencie publikačnej a umeleckej činnosti
Rozbaliť233/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
Rozbaliť97/2010 Z. z. - Podrobnosti akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Rozbaliť569/2009 Z. z. - Zákon o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Rozbaliť323/2009 Z. z. - Nariadenie o limitoch súm v externej forme štúdia na akademický rok 2010/2011
Rozbaliť420/2008 Z. z. - Nariadenie o limite súm finančných prostriedkov na štúdium v externej forme
Rozbaliť282/2008 Z. z. - Zákon o podpore práce s mládežou
Rozbaliť480/2007 Z. z. - Vyhláška o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní
Rozbaliť102/2006 Z. z. - Vyhláška o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
Rozbaliť455/2004 Z. z. - Zákon o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rozbaliť365/2004 Z. z. - Antidiskriminačný zákon
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené