Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 81 výsledkov k 20. 9. 2019
Rozbaliť342/2018 Z. z. - Nariadenie o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
Rozbaliť56/2018 Z. z. - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Rozbaliť77/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
Rozbaliť262/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o vybavení námorných lodí
Rozbaliť89/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o vedení námorného registra SR a lodných listín, denníkov a iných dokladov
Rozbaliť313/2014 Z. z. - Oznámenie o výnose o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
Rozbaliť286/2014 Z. z. - Vyhláška o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov posádky
Rozbaliť80/2014 Z. z. - Vyhláška o školení a skúške na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách
Rozbaliť50/2011 Z. z. - Nariadenie vlády o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
Rozbaliť45/2011 Z. z. - Zákon o kritickej infraštruktúre
Rozbaliť466/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 25. februára 2010 č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
Rozbaliť461/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien a doplnkov priložených predpisov k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách
Rozbaliť331/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
Rozbaliť75/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
Rozbaliť48/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii
Rozbaliť232/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 19. júla 2004 č. 1547/M-2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Štátnej plavebnej správy
Rozbaliť438/2008 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí do mora
Rozbaliť231/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Budapeštianskeho dohovoru o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI)
Rozbaliť67/2007 Z. z. - Nariadenie o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu
Rozbaliť66/2007 Z. z. - Nariadenie o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené