Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 43 výsledkov k 28. 5. 2020
Rozbaliť207/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
Rozbaliť282/2015 Z. z. - Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
Rozbaliť140/2014 Z. z. - Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Rozbaliť300/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Rozbaliť161/2005 Z. z. - Zákon o vlastníctve k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam
Rozbaliť148/2005 Z. z. - Zákon o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej
Rozbaliť503/2003 Z. z. - Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
Rozbaliť607/2002 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv
Rozbaliť527/2002 Z. z. - Zákon o dobrovoľných dražbách
Rozbaliť319/2002 Z. z. - Zákon o obrane SR
Rozbaliť282/1997 Z. z. - Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien
Rozbaliť64/1997 Z. z. - Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách
Rozbaliť157/1996 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Rozbaliť75/1993 Z. z. - Nariadenie o vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku
Rozbaliť565/1992 Zb. - Zákon o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva v družstvách
Rozbaliť504/1992 Zb. - Nařízení vlády České republiky o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Rozbaliť313/1992 Zb. - Zákon o udeľovaní výnimiek zo zákazu majetkových úkonov družstiev
Rozbaliť293/1992 Zb. - Zákon o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
Rozbaliť243/1992 Zb. - Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., u úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Rozbaliť97/1992 Zb. - Nariadenie o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené