Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 88 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť394/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Rozbaliť207/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
Rozbaliť33/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z.
Rozbaliť110/2018 Z. z. - Novela zákona o pozemkových spoločenstvách
Rozbaliť282/2015 Z. z. - Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
Rozbaliť140/2014 Z. z. - Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Rozbaliť300/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Rozbaliť142/2009 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
Rozbaliť218/2005 Z. z. - Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. mája 2005 vo veci pozastavenia účinnosti čl. I § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Rozbaliť161/2005 Z. z. - Zákon o vlastníctve k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam
Rozbaliť148/2005 Z. z. - Zákon o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej
Rozbaliť647/2004 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Rozbaliť172/2004 Z. z. - Zákon o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR na obec alebo vyšší územný celok
Rozbaliť503/2003 Z. z. - Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
Rozbaliť143/2003 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov
Rozbaliť607/2002 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv
Rozbaliť527/2002 Z. z. - Zákon o dobrovoľných dražbách
Rozbaliť319/2002 Z. z. - Zákon o obrane SR
Rozbaliť3/2002 Z. z. - Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Rozbaliť282/1997 Z. z. - Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené