Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 291 výsledkov k 19. 11. 2019
Rozbaliť366/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
Rozbaliť1/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť395/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
Rozbaliť391/2018 Z. z. - Oznámenie o postupoch účtovania pre podielové a dôchodkové fondy
Rozbaliť360/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
Rozbaliť359/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre zdravotné poisťovne
Rozbaliť358/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť357/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16648/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľ
Rozbaliť273/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
Rozbaliť272/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť261/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
Rozbaliť260/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
Rozbaliť326/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
Rozbaliť311/2017 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre Exportno-importnú banku
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť55/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť27/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
Rozbaliť26/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
Rozbaliť25/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky
Rozbaliť24/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o účtovnej závierke pre Sociálnu poisťovňu
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené