Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 114 výsledkov k 16. 9. 2019
Rozbaliť386/2018 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
Rozbaliť224/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu
Rozbaliť12/2016 Z. z. - Vyhláška o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím
Rozbaliť92/2016 Z. z. - Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
Rozbaliť128/2014 Z. z. - Uznesenie vo veci pozastavenia účinnosti § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z.
Rozbaliť91/2013 Z. z. - Vyhláška o poskytovaní identifikácie volajúceho a lokalizačných údajov
Rozbaliť152/2012 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb
Rozbaliť103/2012 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
Rozbaliť510/2011 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti
Rozbaliť466/2011 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o číslovacom pláne
Rozbaliť456/2011 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
Rozbaliť455/2011 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla
Rozbaliť447/2011 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu)
Rozbaliť446/2011 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
Rozbaliť351/2011 Z. z. - Zákon o elektronických komunikáciách
Rozbaliť253/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a o účele dotácie
Rozbaliť163/2011 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie v znení opatrenia č. O-13/2006
Rozbaliť45/2011 Z. z. - Zákon o kritickej infraštruktúre
Rozbaliť18/2011 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
Rozbaliť532/2010 Z. z. - Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené