Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 131 výsledkov k 17. 9. 2019
Rozbaliť76/2019 Z. z. - Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy
Rozbaliť72/2019 Z. z. - Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
Rozbaliť64/2019 Z. z. - Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Rozbaliť124/2018 Z. z. - Nariadenie o technických požiadavkách na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu
Rozbaliť60/2018 Z. z. - Zákon o technickej normalizácii
Rozbaliť55/2018 Z. z. - Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
Rozbaliť77/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
Rozbaliť1/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
Rozbaliť367/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch
Rozbaliť149/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o zariadeniach a systémoch na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Rozbaliť148/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
Rozbaliť145/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu
Rozbaliť127/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o elektromagnetickej kompatibilite
Rozbaliť177/2014 Z. z. - Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel
Rozbaliť143/2014 Z. z. - Oznámenie o výnose o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín
Rozbaliť40/2014 Z. z. - Oznámenie o zrušení určenia SÚTN ako právnickej osoby na schvaľovanie a vydávanie STN
Rozbaliť393/2013 Z. z. - Novela nariadenia vlády o požiadavkách na výkon motorov a o požiadavkách na zníženie emisií
Rozbaliť84/2013 Z. z. - Nariadenie vlády o označovaní elektrických sušičiek pre domácnosť
Rozbaliť477/2011 Z. z. - Vyhláška o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu
Rozbaliť254/2011 Z. z. - Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené