Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 63 výsledkov k 17. 9. 2019
Rozbaliť245/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Rozbaliť224/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť367/2018 Z. z. - Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Rozbaliť252/2018 Z. z. - Vyhláška na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
Rozbaliť251/2018 Z. z. - Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Rozbaliť176/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 142/2018 Z. z.
Rozbaliť419/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o požadovaných študijných odboroch v štátnej službe profesionálnych vojakov
Rozbaliť65/2015 Z. z. - Vyhláška o stredných školách
Rozbaliť61/2015 Z. z. - Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť330/2009 Z. z. - Vyhláška o zariadení školského stravovania
Rozbaliť306/2009 Z. z. - Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času
Rozbaliť184/2009 Z. z. - Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave
Rozbaliť105/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Generálnym komisariátom medzinárodných vzťahov Francúzskeho spoločenstva Belgicka (Valónsko – Brusel) pre rozvoj slovensko-francúzskej sekcie a jej činnosť na Gymnáziu bilingválnom v Žiline
Rozbaliť326/2008 Z. z. - Vyhláška o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív
Rozbaliť322/2008 Z. z. - Vyhláška o špeciálnych školách
Rozbaliť318/2008 Z. z. - Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách
Rozbaliť307/2008 Z. z. - Vyhláška o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
Rozbaliť434/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požadovaných druhoch a študijných odboroch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
Rozbaliť340/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 62/1994 o stredných odborných školách Policajného zboru v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 13/2001
Rozbaliť187/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Španielska
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené