Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 195 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť292/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
Rozbaliť245/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Rozbaliť224/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť367/2018 Z. z. - Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Rozbaliť252/2018 Z. z. - Vyhláška na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
Rozbaliť251/2018 Z. z. - Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Rozbaliť176/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 142/2018 Z. z.
Rozbaliť419/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o požadovaných študijných odboroch v štátnej službe profesionálnych vojakov
Rozbaliť65/2015 Z. z. - Vyhláška o stredných školách
Rozbaliť64/2015 Z. z. - Vyhláška o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Rozbaliť61/2015 Z. z. - Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť114/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
Rozbaliť330/2009 Z. z. - Vyhláška o zariadení školského stravovania
Rozbaliť317/2009 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Rozbaliť306/2009 Z. z. - Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času
Rozbaliť282/2009 Z. z. - Vyhláška o stredných školách
Rozbaliť184/2009 Z. z. - Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave
Rozbaliť105/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Generálnym komisariátom medzinárodných vzťahov Francúzskeho spoločenstva Belgicka (Valónsko – Brusel) pre rozvoj slovensko-francúzskej sekcie a jej činnosť na Gymnáziu bilingválnom v Žiline
Rozbaliť559/2008 Z. z. - Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
Rozbaliť339/2008 Z. z. - Nariadenie o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené