Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 59 výsledkov k 17. 1. 2022
Rozbaliť149/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť90/2020 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť162/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov
Rozbaliť325/2011 Z. z. - Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov
Rozbaliť180/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 3. novembra 2005 č. 6044-1/2005 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov
Rozbaliť513/2009 Z. z. - Zákon o dráhach
Rozbaliť69/2009 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
Rozbaliť66/2009 Z. z. - Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami s komentárom
Rozbaliť293/2008 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach získania oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav
Rozbaliť55/2008 Z. z. - Vyhláška o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
Rozbaliť532/2006 Z. z. - Podrobnosti na zabezpečenie požiadaviek zariadení civilnej ochrany
Rozbaliť396/2006 Z. z. - Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Rozbaliť344/2006 Z. z. - Nariadenie o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti
Rozbaliť362/2005 Z. z. - Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Rozbaliť390/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o schválení Rámca podpory Spoločenstva na štrukturálnu pomoc Spoločenstva v regiónoch Trnavy, Trenčína, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrice, Prešova a Košíc spĺňajúcich podmienky cieľa 1 pre Slovensko na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006
Rozbaliť314/2004 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
Rozbaliťr1/c130/2004 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 134/2004 Z. z.
Rozbaliť160/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej znacky pre výrobkovú skupinu Drôtovo kamenné konštrukcie
Rozbaliť159/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej znacky pre výrobkovú skupinu Nepálené murovacie materiály
Rozbaliť528/2002 Z. z. - Nariadenie o vyhlásení časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.