Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 32 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť162/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov
Rozbaliť325/2011 Z. z. - Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov
Rozbaliť513/2009 Z. z. - Zákon o dráhach
Rozbaliť66/2009 Z. z. - Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami s komentárom
Rozbaliť293/2008 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach získania oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav
Rozbaliť55/2008 Z. z. - Vyhláška o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
Rozbaliť532/2006 Z. z. - Podrobnosti na zabezpečenie požiadaviek zariadení civilnej ochrany
Rozbaliť396/2006 Z. z. - Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Rozbaliť344/2006 Z. z. - Nariadenie o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti
Rozbaliť528/2002 Z. z. - Nariadenie o vyhlásení časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
Rozbaliť267/2001 Z. z. - Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť193/2001 Z. z. - Zákon o podpore na zriadenie priemyselných parkov
Rozbaliť436/2000 Z. z. - Žiadosť overenia spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov s komentárom
Rozbaliť324/1990 Zb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
Rozbaliť107/1984 Zb. - Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú dosiaľ platné ustanovenia vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 166/1971 Zb. z 20. decembra 1971, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré
Rozbaliť58/1982 Zb. - Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov
Rozbaliť50/1976 Zb. - Stavebný zákon s komentárom
Rozbaliť77/1965 Zb. - Vyhláška Ministerstva stavebníctva o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov
Rozbaliť15/1962 Zb. - Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
Rozbaliť76/1960 Zb. - Vládne nariadenie o jednorazovom štátnom príspevku na zníženie dlhov zo stavebnej obnovy rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí a z ich výstavby v dvojročnici
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené