Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 32 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť659/2007 Z. z. - Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike
Rozbaliť515/2003 Z. z. - Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch
Rozbaliť220/2001 Z. z. - Vyhláška o používaní štátnej vlajky SR a iných vlajok na námornej lodi
Rozbaliť402/2000 Z. z. - Zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko
Rozbaliť226/1994 Z. z. - Zákon o ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore
Rozbaliťr1/c55/1993 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb
Rozbaliť63/1993 Z. z. - Zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní s komentárom
Rozbaliť51/1993 Z. z. - Zákon o štandarde prezidenta SR
Rozbaliť126/1992 Zb. - Zákon o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži
Rozbaliť85/1991 Zb. - Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky
Rozbaliť26/1991 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa ustanovujú pravidlá používania štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Rozbaliť558/1990 Zb. - Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre postupné nahradenie doterajšieho štátneho znaku novým znakom
Rozbaliť435/1990 Zb. - Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
Rozbaliťr1/c69/1990 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave chýb
Rozbaliť253/1990 Zb. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
Rozbaliť115/1990 Zb. - Zákon o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Rozbaliť102/1990 Zb. - Ústavný zákon o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Rozbaliť68/1990 Zb. - Zákon České národní rady o užívaní státního znaku a státní vlajky České republiky
Rozbaliť67/1990 Zb. - Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky
Rozbaliť51/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené