Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 101 výsledkov k 13. 11. 2019
Rozbaliť299/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v opatrení č. 304/2017 Z. z.
Rozbaliť111/2018 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rozbaliť304/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť55/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť284/2013 Z. z. - Vyhláška o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Rozbaliť150/2013 Z. z. - Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
Rozbaliť396/2012 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu vzdelávania
Rozbaliť338/2011 Z. z. - Opatrenie o vzore žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
Rozbaliť261/2011 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
Rozbaliť66/2011 Z. z. - Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Rozbaliť22/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
Rozbaliť21/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií
Rozbaliť20/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Rozbaliť7/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť545/2010 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR
Rozbaliť544/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rozbaliť526/2010 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
Rozbaliť525/2010 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
Rozbaliť524/2010 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené