Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 160 výsledkov k 15. 9. 2019
Rozbaliť100/2019 Z. z. - Vyhláška o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady v oblasti tabakových výrobkov
Rozbaliť72/2019 Z. z. - Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
Rozbaliť64/2019 Z. z. - Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Rozbaliť126/2018 Z. z. - Nariadenie o zrušení niektorých nariadení typového schválenia ES dvojkolesových, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek
Rozbaliť125/2018 Z. z. - Nariadenie o zrušení niektorých nariadení o technických požiadavkách typového schválenia ES poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov
Rozbaliť111/2018 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rozbaliť83/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť15/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny
Rozbaliť328/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
Rozbaliť290/2016 Z. z. - Zákon o podpore malého a stredného podnikania
Rozbaliť131/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu
Rozbaliť511/2011 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2012
Rozbaliť493/2011 Z. z. - Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
Rozbaliť373/2011 Z. z. - Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie
Rozbaliť321/2011 Z. z. - Opatrenie o poskytnutí dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí
Rozbaliť226/2011 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Rozbaliť225/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
Rozbaliť219/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Rozbaliť218/2011 Z. z. - Vyhláška o cenovej regulácii poskytovania vodohospodárskych služieb
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené