Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 117 výsledkov k 26. 2. 2020
Rozbaliť441/2019 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta
Rozbaliť440/2019 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
Rozbaliť435/2019 Z. z. - Opatrenie o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
Rozbaliť403/2019 Z. z. - Opatrenie o preukaze asistenta sčítania
Rozbaliť223/2019 Z. z. - Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť250/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Rozbaliť384/2015 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
Rozbaliť272/2015 Z. z. - Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Rozbaliť257/2014 Z. z. - Vyhláška ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy)
Rozbaliť191/2012 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov
Rozbaliť112/2012 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
Rozbaliť24/2012 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely
Rozbaliť23/2012 Z. z. - Oznámenie o predkladaní výkazu za podielové fondy alebo podfondy na štatistiku
Rozbaliť519/2011 Z. z. - Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Rozbaliť55/2011 Z. z. - Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Rozbaliť1/2011 Z. z. - Nariadenie o čase sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Rozbaliť438/2010 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Rozbaliť429/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené