Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 96 výsledkov k 22. 10. 2019
Rozbaliť223/2019 Z. z. - Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť250/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Rozbaliť257/2014 Z. z. - Vyhláška ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy)
Rozbaliť112/2012 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
Rozbaliť24/2012 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely
Rozbaliť23/2012 Z. z. - Oznámenie o predkladaní výkazu za podielové fondy alebo podfondy na štatistiku
Rozbaliť519/2011 Z. z. - Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Rozbaliť55/2011 Z. z. - Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Rozbaliť1/2011 Z. z. - Nariadenie o čase sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Rozbaliť438/2010 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Rozbaliť429/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy
Rozbaliť323/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
Rozbaliť298/2010 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
Rozbaliť585/2009 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
Rozbaliť263/2008 Z. z. - Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Rozbaliť306/2007 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
Rozbaliť42/2007 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely
Rozbaliť627/2006 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť610/2006 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo poisťovacieho subkonsolidovaného celku, finančného konsolidovaného celku alebo finančného subkonsolidovaného celku a zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené