Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 223 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť100/2020 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní
Rozbaliť44/2020 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov
Rozbaliť441/2019 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta
Rozbaliť440/2019 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
Rozbaliť435/2019 Z. z. - Opatrenie o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
Rozbaliť403/2019 Z. z. - Opatrenie o preukaze asistenta sčítania
Rozbaliť223/2019 Z. z. - Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť250/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Rozbaliť291/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na r. 2015 až 2017
Rozbaliť257/2014 Z. z. - Vyhláška ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy)
Rozbaliť243/2012 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
Rozbaliť112/2012 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
Rozbaliť24/2012 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely
Rozbaliť23/2012 Z. z. - Oznámenie o predkladaní výkazu za podielové fondy alebo podfondy na štatistiku
Rozbaliť519/2011 Z. z. - Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Rozbaliť516/2011 Z. z. - Štatistická klasifikácia zamestnaní
Rozbaliť358/2011 Z. z. - Vyhláška o Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014
Rozbaliť114/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
Rozbaliť55/2011 Z. z. - Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené