Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 99 výsledkov k 25. 10. 2021
Rozbaliť218/2019 Z. z. - Novela zákona o verejných prácach
Rozbaliť284/2014 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
Rozbaliť217/2012 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 111/2011 zo 4. júla 2012 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 18a ods. 1 v časti slov „výkon rozhodnutia“ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 72/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o
Rozbaliť520/2011 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliťr1/c119/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z.
Rozbaliť563/2009 Z. z. - Daňový poriadok s komentárom
Rozbaliť534/2009 Z. z. - Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o strategickom význame spoločnosti
Rozbaliť148/2005 Z. z. - Zákon o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej
Rozbaliť393/2003 Z. z. - Opatrenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť749/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje spôsob a postup určenia zostatkovej ceny majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe klienta Štátnej pokladnice, ktorému vznikla povinnosť takýto majetok odpisovať
Rozbaliť64/2002 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. januára 2002 vo veci vyslovenia nesúladu § 18b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Rozbaliť13/2002 Z. z. - Transformačný zákon
Rozbaliť446/2001 Z. z. - Zákon o majetku vyšších územných celkov
Rozbaliť289/2001 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky k zásadám na uplatňovanie niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Rozbaliť267/2001 Z. z. - Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť84/2001 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Rozbaliť364/2000 Z. z. - Vyhláška o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby
Rozbaliť221/2000 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. júla 2000 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky
Rozbaliť296/1999 Z. z. - Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť249/1999 Z. z. - Vyhláška o postupe likvidátora štátneho podniku
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.