Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 87 výsledkov k 9. 4. 2020
Rozbaliť262/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rozbaliť226/2019 Z. z. - Novela zákona o prídavku na dieťa
Rozbaliť112/2015 Z. z. - Zákon o príspevku športovému reprezentantovi
Rozbaliť417/2013 Z. z. - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť186/2013 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
Rozbaliťr1/c82/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 223/2011 Z. z.
Rozbaliť194/2011 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
Rozbaliť512/2010 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov
Rozbaliť497/2010 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2011
Rozbaliť443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
Rozbaliť337/2010 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť335/2010 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku
Rozbaliť332/2010 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. mája 2010 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení čl. I § 8 ods. 2 písm. d) v časti „ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ a čl. I § 8 ods. 3 písm. d) v časti „ak vyšší územný celok nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosten
Rozbaliť300/2010 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
Rozbaliť51/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom zabezpečení
Rozbaliť324/2009 Z. z. - Nariadenie o sume dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie
Rozbaliť285/2009 Z. z. - Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie
Rozbaliť252/2009 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
Rozbaliť184/2009 Z. z. - Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave
Rozbaliť154/2009 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené