Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 427 výsledkov k 20. 8. 2019
...
Rozbaliť200/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
Rozbaliť155/2019 Z. z. - Novela zákona o vysokých školách
Rozbaliť95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
Rozbaliť74/2019 Z. z. - Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Rozbaliť401/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších
Rozbaliť367/2018 Z. z. - Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Rozbaliť269/2018 Z. z. - Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
Rozbaliť253/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2019/2020
Rozbaliť252/2018 Z. z. - Vyhláška na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
Rozbaliť251/2018 Z. z. - Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Rozbaliť176/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 142/2018 Z. z.
Rozbaliť62/2018 Z. z. - Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Rozbaliť30/2018 Z. z. - Vyhláška o doplňujúcej skúške
Rozbaliť218/2017 Z. z. - Vyhláška o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch
Rozbaliť198/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2018/2019
Rozbaliť129/2017 Z. z. - Oznámenie o zmene výnosu o policajných stredných odborných školách
Rozbaliť51/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony lekárskej prehliadky vrcholového a talentovaného športovca
Rozbaliť50/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia
Rozbaliť18/2016 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
Rozbaliť16/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené