Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 30 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť539/2005 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) s čl. 1 ods. 1 a s čl. 12 ods. 1 prvou vetou a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
Rozbaliť616/2004 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
Rozbaliť396/2004 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. mája 2004 vo veci vyslovenia nesúladu § 80k zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 38 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpiso
Rozbaliť365/2004 Z. z. - Antidiskriminačný zákon
Rozbaliť514/2003 Z. z. - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci s komentárom
Rozbaliťr1/c189/2001 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí č. 119/2001 Z. z.
Rozbaliťp1/c86/1992 Zb. - Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Rozbaliť480/1991 Zb. - Zákon o dobe neslobody
Rozbaliť532/1990 Zb. - Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
Rozbaliťr1/c69/1990 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave chýb
Rozbaliť403/1990 Zb. - Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
Rozbaliť119/1990 Zb. - Zákon o súdnej rehabilitácii
Rozbaliť93/1989 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
Rozbaliť159/1982 Zb. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb.
Rozbaliť67/1973 Zb. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
Rozbaliť70/1970 Zb. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii
Rozbaliť157/1968 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb: 1. v slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii, 2. v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva financií č. 86/1968 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
Rozbaliť82/1968 Zb. - Zákon o súdnej rehabilitácii
Rozbaliť131/1965 Zb. - Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve vlády o postupe obnovovacích prác na odstránenie škôd spôsobených povodňami na južnom Slovensku
Rozbaliť32/1965 Zb. - Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené