Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 8 výsledkov k 29. 3. 2020
Rozbaliť319/1991 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
Rozbaliť183/1950 Zb. - Zákon o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie
Rozbaliť97/1949 Zb. - Vyhláška o úplnom znení prídelového nariadenia pre rodinné domčeky
Rozbaliť53/1948 Zb. - Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady.
Rozbaliť194/1947 Zb. - Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách.
Rozbaliť163/1947 Zb. - Nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
Rozbaliť28/1945 Zb. - Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.
Rozbaliť12/1945 Zb. - Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené