Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 12 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť265/1993 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania po- zemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vylášky č. 608/1992 Zb.
Rozbaliť319/1991 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
Rozbaliť26/1984 Zb. - Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
Rozbaliť150/1983 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
Rozbaliť133/1965 Zb. - Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie o zmene vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
Rozbaliť183/1950 Zb. - Zákon o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie
Rozbaliť97/1949 Zb. - Vyhláška o úplnom znení prídelového nariadenia pre rodinné domčeky
Rozbaliť53/1948 Zb. - Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady.
Rozbaliť194/1947 Zb. - Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách.
Rozbaliť163/1947 Zb. - Nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
Rozbaliť28/1945 Zb. - Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.
Rozbaliť12/1945 Zb. - Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené