Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 290 výsledkov k 1. 6. 2020
Rozbaliť92/2020 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť85/2020 Z. z. - Vyhláška pre investície a informatizáciu o riadení projektov
Rozbaliť78/2020 Z. z. - Vyhláška pre informačné technológie verejnej správy
Rozbaliť62/2020 Z. z. - Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
Rozbaliť451/2019 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
Rozbaliť438/2019 Z. z. - Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
Rozbaliť436/2019 Z. z. - Vyhláška o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora
Rozbaliť95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
Rozbaliť48/2019 Z. z. - Vyhláška o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností
Rozbaliť362/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
Rozbaliť224/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu
Rozbaliť166/2018 Z. z. - Vyhláška pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
Rozbaliť165/2018 Z. z. - Vyhláška pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov
Rozbaliť164/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)
Rozbaliť85/2018 Z. z. - Vyhláška o spôsobe vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu
Rozbaliť78/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti s komentárom
Rozbaliť12/2016 Z. z. - Vyhláška o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím
Rozbaliť272/2016 Z. z. - Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
Rozbaliť258/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien pre vnútroštátny poštový styk
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené