Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 92 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
Rozbaliť48/2019 Z. z. - Vyhláška o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností
Rozbaliť386/2018 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
Rozbaliť362/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
Rozbaliť166/2018 Z. z. - Vyhláška pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
Rozbaliť165/2018 Z. z. - Vyhláška pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov
Rozbaliť164/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)
Rozbaliť85/2018 Z. z. - Vyhláška o spôsobe vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti s komentárom
Rozbaliť12/2016 Z. z. - Vyhláška o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím
Rozbaliť272/2016 Z. z. - Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
Rozbaliť258/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien pre vnútroštátny poštový styk
Rozbaliť92/2016 Z. z. - Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
Rozbaliť275/2014 Z. z. - Vyhláška o zaručenej konverzii
Rozbaliť214/2014 Z. z. - Zákon o správe a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok
Rozbaliť55/2014 Z. z. - Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Rozbaliť10/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve
Rozbaliť9/2014 Z. z. - Vyhláška o hlásení údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov
Rozbaliť8/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
Rozbaliť402/2013 Z. z. - Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené