Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 19 výsledkov k 6. 8. 2020
Rozbaliť383/2018 Z. z. - Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov
Rozbaliť381/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Rozbaliť305/2018 Z. z. - Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
Rozbaliť216/2018 Z. z. - Zákon o rybárstve
Rozbaliť421/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri
Rozbaliťr2/c33/2012 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 125/2012 Z. z.
Rozbaliť267/2010 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe
Rozbaliťr1/c96/2010 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.
Rozbaliť344/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
Rozbaliť274/2009 Z. z. - Zákon o poľovníctve
Rozbaliť290/2008 Z. z. - Nariadenie o o zdravotných požiadavkách chovu rýb
Rozbaliť525/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
Rozbaliť309/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca zverinu
Rozbaliťr1/c90/2002 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 139/2002 Z. z.
Rozbaliť186/2001 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich
Rozbaliť361/1994 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. novembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Torysky s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Rozbaliť260/1994 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva sadzobník spoločenskej hodnoty poľovnej zveri
Rozbaliťp2/c28/1991 Zb. - Opatrenie Ministerstva financií Slvoenskej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístka pre cudzincov
Rozbaliť225/1947 Zb. - Zákon o myslivosti.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené