Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 945 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť91/2020 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Rozbaliť51/2020 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov
Rozbaliť37/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín
Rozbaliť450/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
Rozbaliť449/2019 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
Rozbaliť352/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry
Rozbaliť303/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Rozbaliť154/2019 Z. z. - Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Rozbaliť91/2019 Z. z. - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
Rozbaliť43/2019 Z. z. - Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
Rozbaliť355/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
Rozbaliť172/2018 Z. z. - Vyhláška o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
Rozbaliť82/2018 Z. z. - Vyhláška o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch
Rozbaliť73/2018 Z. z. - Novela nariadenia vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
Rozbaliť273/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o podmienkach vykonávania opatrení organizácie trhov v sektore ovocia a zeleniny
Rozbaliť252/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o zmene výnosu, ktorým sa vydáva Potravinový kódex na minerálnu, pramenitú a balenú vodu
Rozbaliť232/2017 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá
Rozbaliť215/2017 Z. z. - Vyhláška o zrušení vyhlášky, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch
Rozbaliť189/2017 Z. z. - Nariadenie o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach
Rozbaliť135/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené