Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 131 výsledkov k 18. 1. 2020
Rozbaliť231/2019 Z. z. - Zákon o výkone detencie
Rozbaliť62/2019 Z. z. - Novela zákona o Vojenskej polícii
Rozbaliť52/2019 Z. z. - Oznámenie o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v roku 2019
Rozbaliť32/2019 Z. z. - Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Rozbaliť397/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 331/2016 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti s komentárom
Rozbaliť68/2018 Z. z. - Novela zákona o Policajnom zbore a zákona o pobyte cudzincov
Rozbaliť66/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
Rozbaliť331/2016 Z. z. - Vyhláška o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže
Rozbaliť66/2014 Z. z. - Úplné znenie zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže
Rozbaliť169/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci
Rozbaliť44/2011 Z. z. - Oznámenie o výnose o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov PZ v r. 2011
Rozbaliť547/2010 Z. z. - Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru
Rozbaliť393/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o výsadách a imunitách styčných dôstojníkov Slovenskej republiky pôsobiacich pri Europole
Rozbaliť326/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o policajnej spolupráci v boji proti trestnej činnosti
Rozbaliť260/2010 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o služobnej rovnošate Železničnej polície
Rozbaliť11/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovoru o Europole) a jeho dodatkových protokolov
Rozbaliť291/2009 Z. z. - Zákon o Špecializovanom trestnom súde
Rozbaliť285/2009 Z. z. - Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie
Rozbaliť251/2009 Z. z. - Nariadenie o odškodnení za ujmu na zdraví pomocou poskytnutou Policajnému zboru
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené