Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 196 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť394/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Rozbaliť273/2019 Z. z. - Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
Rozbaliť156/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť182/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o vzore dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy
Rozbaliť39/2018 Z. z. - Vyhláška o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť32/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
Rozbaliť87/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim
Rozbaliť304/2015 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor formulára poistnej zmluvy
Rozbaliť132/2015 Z. z. - Oznámenie o opatrení na udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS podľa § 77 ods. 1 zákona o poisťovníctve
Rozbaliť39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve
Rozbaliť124/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
Rozbaliť199/2013 Z. z. - Oznámenie o opatrení o maximálnej výške technickej úrokovej miery
Rozbaliť113/2013 Z. z. - Oznámenie o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne
Rozbaliť520/2011 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť398/2011 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre zdravotné poisťovne
Rozbaliť98/2011 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ktoré sú predmetom dohľadu nad skupinou
Rozbaliť390/2010 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení
Rozbaliť389/2010 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách s osobitným vzťahom k poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené