Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 výsledkov k 12. 8. 2020
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť528/2009 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre zdravotné poisťovne
Rozbaliť595/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení
Rozbaliť593/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cen
Rozbaliť646/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy
Rozbaliť641/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení
Rozbaliť639/2007 Z. z. - Oznámenie o individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠP, obce a VÚC
Rozbaliť601/2007 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť419/2007 Z. z. - Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť740/2002 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ s komentárom
Rozbaliť431/2002 Z. z. - Zákon o účtovníctve s komentárom
Rozbaliť291/2002 Z. z. - Zákon o Štátnej pokladnici
Rozbaliť326/1948 Zb. - Nariadenie ministra financií o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené