Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 119 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť273/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
Rozbaliť272/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť55/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť27/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
Rozbaliť26/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
Rozbaliť25/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky
Rozbaliť24/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o účtovnej závierke pre Sociálnu poisťovňu
Rozbaliť23/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť22/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť370/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
Rozbaliť534/2010 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
Rozbaliť522/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
Rozbaliť456/2010 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť295/2010 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
Rozbaliť556/2009 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť555/2009 Z. z. - Oznámenie o individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠP, obce a VÚC
Rozbaliť554/2009 Z. z. - Oznámenie o opatrení na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť553/2009 Z. z. - Oznámenie o ustanení podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo VS
Rozbaliť528/2009 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre zdravotné poisťovne
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené