Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 177 výsledkov k 22. 9. 2019
Rozbaliť32/2019 Z. z. - Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Rozbaliť314/2018 Z. z. - Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
Rozbaliť228/2018 Z. z. - Vyhláška o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti s komentárom
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť162/2017 Z. z. - Vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami
Rozbaliť160/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
Rozbaliť331/2016 Z. z. - Vyhláška o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže
Rozbaliť200/2016 Z. z. - Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Rozbaliť324/2015 Z. z. - Vyhláška o Kancelárskom poriadku pre notárov
Rozbaliť162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
Rozbaliť335/2014 Z. z. - Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní s komentárom
Rozbaliť261/2014 Z. z. - Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 zo 17. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovení § 5 ods. 7 v časti slov „sudca alebo“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, §
Rozbaliť327/2013 Z. z. - Vyhláška o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora
Rozbaliť503/2011 Z. z. - Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu
Rozbaliť482/2011 Z. z. - Vyhláška o zverejňovaní súdnych rozhodnutí
Rozbaliť475/2011 Z. z. - Vyhláška o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu
Rozbaliť183/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii
Rozbaliť149/2011 Z. z. - Vyhláška o pravidlách určovania počtu miest sudcov a zamestnancov súdov
Rozbaliť547/2010 Z. z. - Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené