Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 66 výsledkov k 21. 10. 2019
Rozbaliť346/2018 Z. z. - Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
Rozbaliť142/2015 Z. z. - Vyhláška o registri adries
Rozbaliť125/2015 Z. z. - Zákon o registri adries
Rozbaliť535/2011 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
Rozbaliť1/2011 Z. z. - Nariadenie o čase sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Rozbaliť647/2007 Z. z. - Zákon o cestovných dokladoch
Rozbaliť224/2006 Z. z. - Zákon o občianskych preukazoch
Rozbaliť474/2005 Z. z. - Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Rozbaliť85/2005 Z. z. - Zákon o politických stranách a politických hnutiach
Rozbaliť215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností
Rozbaliť555/2003 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach
Rozbaliť599/2001 Z. z. - Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami s komentárom
Rozbaliť529/2001 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov
Rozbaliť73/2001 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti
Rozbaliť1/2001 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť4/2000 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
Rozbaliť298/1999 Z. z. - Zákon o správe štátnych hraníc
Rozbaliť221/1999 Z. z. - Nariadenie o zozname obcí, v ktorých občania SR tvoria aspoň 20 % obyvateľstva
Rozbaliť184/1999 Z. z. - Zákon o používaní jazykov národnostných menšín
Rozbaliť253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR s komentárom
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené